Xeme // Hong Kong Graffiti

Recent work from Xeme in Hong Kong.

xeme xeme2